Kvalitet og HMS

Kvalitet og HMS

Prinsipper
  • arbeide for at kunden blir tilfreds med de varer og tjenester vi leverer
  • overholde lover og forskrifter
  • kontinuerlig forbedre virkningen av vårt kvalitetssystem

 

Bedriftens ledelse er ansvarlig for å utvikle og iverksette kvalitetssystemet ved å framskaffe nødvendige ressurser for å sørge for at systemet følges. 

Alle ansatte er ansvarlige for å si ifra om bekymringer hvis man tror at Rainpower ikke møter kundenes behov eller ikke følger eget kvalitetssystem. Sanksjoner mot en ansatt som rapporterer eller gir opplysning om et mulig brudd på våre retningslinjer er strengt forbudt.
 

Helse, miljø og sikkerhet

Rainpower skal være et selskap som tar ansvar for de ansattes helse, sikkerhet og det ytre miljø gjennom å følge lover og forskrifter og å ta i bruk vår verdensledende vannkraftteknikk. 
Selskapets formål er å utforme, framstille og levere produkter og tjenester på en måte som:

  • beskytter miljø, helse og sikkerheten til ansatte, kunder og samfunnet for øvrig
  • er i overensstemmelse med lover og regler

 

Retningslinjer

Det er Rainpowers prinsipp å:

  • utføre alle tiltak som er nødvendige for å overholde alle gjeldende lover og regler
  • integrere HMS i hele selskapets virksomhet
  • fremme et miljø der alle ansatte forplikter seg til å opprettholde en sikker arbeidsplass og er innstilte på å overholde retningslinjer for HMS
  • ta HMS i betraktning ved utforming, framstilling, salg og service av alle produkter

 

Ansvarsområder

Ledelsen i Rainpower er ansvarlig for å iverksette alle HMS-prosedyrer og -tiltak.
Ansatte i Rainpower er ansvarlige for å etterkomme alle HMS-prosedyrer og -tiltak.
HMS-ansvarlig i Rainpower er ansvarlig for å lede utviklingen av HMS-prosedyrer og -tiltak som støtter disse retningslinjene, og å bistå ledelsen med gjennomføring av retningslinjene.