Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Våre retningslinjer for samfunnsansvar er solid forankret i Rainpowers retningslinjer og håndbøker for kvalitet, HMS og etikk. Vi bygger våre termer og forståelse på ISO 26000.
 
Retningslinjer
Vi arbeider for å tilføre varige og miljøvennlige verdier til våre kunder og de samfunn og land vi arbeider i.
 
Krav til oss selv
  • Vi velger løsninger ut i fra kravet om at de skal virke positivt på samfunnene vi arbeider i
  • Vi arbeider for de ti prinsippene i UN Global Compact for menneskerettigheter, respekterer standarder og regler i arbeidslivet, beskytter miljøet og bekjemper korrupsjon
  • Vi arbeider for åpenhet i alle deler av vår virksomhet
 
Metoder
  • Vi gjør bærekraftig påvirkning på miljø og samfunn til en viktig del av våre foretningsplaner 
  • Vi viser samfunnsansvar i alle deler av vår prosjektgjennomføring
  • Vi krever at lokale leverandører følger gjeldene lover og selv viser samfunnsansvar i sitt virke
  • Vi deltar i nasjonale og internasjonale fora for å fremme en miljøvennlig vannkraftindustri
  • Vi støtter utdanning av ingeniører innen vannkraft og turbinteknologi